Alan ve Dal Tanıtımları

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Alanı

BÜRO YÖNETİMİ ALANI

DALLAR
09_01:Yönetici Sekreterliği Dalı
09_02:Ticaret Sekreterliği Dalı
09_03:Ticaret Sekreterliği Dalı
09_04:
Tıp Sekreterliği Dalı
ALANIN AMACI:

Çağımızda bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi büro otomasyonunu da beraberinde getirmektedir. Büro otomasyonu, büro hizmetlerinde elektronik makineler ve bilgisayarlarla işlerin yapılması ve yine sonuçlarının bilgisayarlarla denetlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Büro yönetimi ve sekreterlik Türkiye?de ve dünyada önemi giderek artan bir alandır. Günümüz iş ortamında, birçok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aranmaktadır. Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durum, sekreterlik hizmetlerini sunacak sekreterin meslekî eğitimini ön plana çıkarmıştır.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında;  tüm resmi ve özel kurumlar ile kuruluşlarında büro yöneticisi ve sekreter olarak çalışacak meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.

BU ALANDAKİ MESLEKLER:

Yönetici Sekreterliği, Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, ve Tıp Sekreterliği
Büro yönetimi ve sekreterlik alanında üçüncü ve dördüncü seviye olarak iki grup eğitim programı bulunmaktadır. Üçüncü seviye eğitim programını tamamlayanlar sekreter, dördüncü seviye eğitim programını tamamlayanlar ise yönetici sekreteri, ticaret sekreteri, tıp sekreteri veya hukuk sekreteri olurlar.

1.Yönetici Sekreterliği Dalı

Tanımı
Yönetici sekreteri; yönetim bürolarını idare eden, yöneticinin iletişim enformasyonunu ve zamanını organize ederek daha verimli çalışmasını sağlayan, büro makinelerini kullanarak büro yönetimini uygulayan, belge ve sunum hazırlayan, dosyalama işlemlerini yürüten, toplantı ve seyahat organizasyonları yapan, protokol bilgisine sahip ve temsil yeteneği olan, yönetici adına görüşmeler, yazışmalar yapabilme ve bağımsız karar alma inisiyatifine sahip nitelikli kişilerdir.

Görevleri

 • İş yerinde iletişimi sağlamak,
 • İş programı ve hazırlıklarını yapmak,
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,
 • Bilgisayarda resmî ve resmî olmayan yazıları hızlı ve doğru şekilde yazmak,
 • Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,
 • Dosyalama ve arşivleme yapmak,
 • Etkili ve akıcı sunum yapmak,
 • Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,
 • Meslekî gelişmeleri takip etmek,
 • Tasarım programları kullanmak,
 • Ticarî hesaplamalar yapmak,
 • İş hayatındaki ekonomik gelişmeleri ve faaliyet alanlarını takip etmek,
 • Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,
 • Kişiler arası etkili ve sağlıklı iletişim kurmak,
 • Grup ve örgüt iletişimi kurmaktır.
2.Ticaret Sekreterliği Dalı

Tanımı
Ticaret sekreteri; ticaret ile uğraşan işletmelerin faaliyetleri sırasında büro makinelerini kullanarak büro yönetimini uygulama, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama, bildirimlerle ödemeleri izleme  ve işlemlerini yürütme, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İş yerinde iletişimi sağlamak,
 • İş programı ve hazırlıklarını yapmak,
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,
 • Bilgisayarda resmî ve resmî olmayan yazıları hızlı ve doğru şekilde yazmak,
 • Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,
 • Dosyalama ve arşivleme yapmak,
 • Etkili ve akıcı sunum yapmak,
 • Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,
 • Örgüt ve iş yapısına uygun ticarî işlemleri yapmak,
 • Bilgisayarda muhasebe işlemlerini yapmak,
 • Meslekî gelişmeleri takip etmek,
 • Ticarî hesaplamalar yapmak,
 • İş hayatındaki ekonomik gelişmeleri ve faaliyet alanlarını takip etmek,
 • Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,
 • Kişiler arasında etkili ve sağlıklı iletişim kurmak,
 • Grup ve örgüt iletişimi kurmaktır.
3.Hukuk Sekreterliği Dalı

Tanımı
Hukuk sekreteri; yargı organlarında çalışan yönetici, yargılayıcı ve savunucu kişilerin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, büro içi ve dışı haberleşmeyi sağlama, yazışma, dosyalama ve arşivleme hizmetlerini kendine özgü olan hukukî kavramlar, deyim ve terimlerle yapabilen, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İş programı ve hazırlıklarını yapmak,
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,
 • Bilgisayarda hızlı yazı ve resmî yazı yazmak,
 • Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,
 • Dosyalama ve arşivleme yapmak,
 • Etkili ve akıcı sunum yapmak,
 • Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,
 • Hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izlemek,
 • Meslekî gelişmeleri takip etmek,
 • İş hayatındaki ekonomik gelişmeleri ve faaliyet alanlarını takip etmek,
 • Kişiler arasında etkili ve sağlıklı iletişim kurmaktır.
4.Tıp Sekreterliği Dalı

Tanımı
Tıp sekreteri; tıp alanında hizmet veren yöneticilerin ve doktorların araştırma, tahlil, teşhis, tedavi ve tedavi sonu izleme evrelerinde gerekli olan her türlü yazışmaların yapılması, dosyalanması ve arşivlenmesi hizmetinin aksatılmadan, yanlışlıklara ve karışıklıklara yol açmadan, tıbbî terim, deyim ve lisana uygun olarak işleri yürüten kişilerdir.
Tıp sekreterinin ayrıca hastane yönetimi, hastane otomasyonu, tıbbî terminoloji, tıbbî dokümantasyon, hastalık bilgisi ve klinik eğitimi gibi konularda da eğitim alması gerekmektedir. Bu nedenle tıp sekreterliği diğer sekreterlik alanlarına göre daha farklı bir yapı ve bilgi birikimine gerekliliği olan bir uzmanlık dalıdır.

Görevleri

 • İş yerinde iletişimi sağlamak,
 • İş programı ve hazırlıklarını yapmak,
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,
 • Bilgisayarda resmî ve resmî olmayan yazıları hızlı ve doğru şekilde yazmak,
 • Çalışma ortamının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,
 • Dosyalama ve arşivleme yapmak,
 • Etkili ve akıcı sunum yapmak,
 • Kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturmak,
 • Hasta ve tedavi hizmetlerini yürütmek,
 • Meslekî gelişmeleri takip etmek,
 • Ticarî hesaplamalar yapmak,
 • Ürün ve hizmet tanıtımı yapmak,
 • Kişiler arası etkili ve sağlıklı iletişim kurmak,
 • Grup ve örgüt iletişimi kurmaktır.
MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bu alandaki mesleklerde çalışanlar her şeyden önce Türkçeyi iyi konuşup ve yazabilen kişiler olmalıdır. En az bir yabancı dili çok iyi bilmelidir. Yazışma, dosyalama ve raporlama teknikleri ile protokol kurallarını iyi bilen;  temsil etme becerisine sahip bireyler bu alanda çok başarılı olabilirler. Ayrıca bu alanda bir meslek seçecek kişiler büro yönetimi tekniklerini bilip büro otomasyonlarını tanıyan ve kullanabilen, inisiyatif sahibi, mesleğini seven, iş hayatına uyum sağlayan, planlama ve organizasyon yapabilen, karar verebilip risk alabilen, zamanı etkin kullanabilen, iş ve meslek etiğine sahip, sabırlı ve düzenli, kuvvetli hafızaya sahip, düşüncelerini açık bir dille aktarabilen, güler yüzlü,  hoşgörülü, sorumluluk duygusuna sahip, soğukkanlı, sır saklayabilen kimseler olmalıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Büro yönetimi ve sekreterlik mesleğinin uygulama alanı; yapılacak işin niteliğine ya da hizmetlerin yoğunluğuna, çalışanların statü ve sayısına göre özel büro, genel büro, kapalı ve açık bürolardır. Sekreterlerin çalışma ortamı, büro otomasyonu ve ergonomik yapıya uygun yerlerdir.ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda, baro gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan sekreterlik görevlerini en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olan öğrenciler kolaylıkla ve ülkemiz standartlarının çok üstünde ücretlerle iş bulabilmektedirler. İstihdam edilebilirlik ölçütleri ve meslek standartları dikkate alındığında Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunu öğrencilerin bütün sektörlerde, geniş bir yelpazede istihdam şansı çok yüksektir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı mezunlarının uygun iş bulma ve yeterli kazanç sağlama konusunda herhangi bir sorunları olmamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 
Meslek eğitimi; meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi ve Anadolu ticaret meslek lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında diploma programlarıyla verilmektedir.
Meslekî ortaöğretimden sonra yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisans programlarına devam edebilir ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinde verilmektedir.
YÖK?ün uygulamaları devam ettiği sürece Yönetici Sekreterlik, Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği dallarının mezunları meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapabilecekleri  bölümler şunlardır:

 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açık Öğretim),
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
 • İnsan Kaynakları,
 • Orta Kademe Yöneticilik.

Tıp Sekreterliği dalının sınavsız geçiş yapabileceği meslek yüksekokullarının bölümleri şunlardır;

 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açık Öğretim),
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
 • Diş Teknik Sekreterliği,
 • Hastane Yönetimi ve Organizasyon,
 • Odyometri,
 • Optisyenlik,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık Öğretim),
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik,
 • Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama.

Lisans düzeyinde meslek eğitimi ise Büro Yönetimi Öğretmenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) bölümlerinde bulunmaktadır. Meslek yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı meslek yüksekokulu mezunları iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İşletme ve İktisat bölümlerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler.
Ayrıca öğrenciler ?Dikey Geçiş Sınavı?na (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş sınavına girerek yerleşebilecekleri bölümler:

 • Büro Yönetimi Öğretmenliği,
 • Halkla İlişkiler,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.

Sınavsız geçişle Odyometri, Optisyenlik programından mezun olan öğrenciler başarı durumlarına göre fizik, işitme engelliler öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler.
İnsan kaynakları programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavındaki başarı durumlarına göre Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerine devam edebilirler.
Orta kademe yöneticilik programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavındaki başarı durumlarına göre Büro Yönetimi Öğretmenliği, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Pazarlama Öğretmenliği, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Ve Finansman, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik bölümlerine devam edebilirler.
Tıbbî Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olan öğrenciler ise dikey geçiş sınavındaki başarı durumlarına göre Büro Yönetimi Öğretmenliği, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerine devam edebilirler.
Kurumlar, başarılı gördükleri sekreter ve yönetici asistanlarını destekleyen hizmet içi eğitimler vererek daha fazla yetki ve sorumluluk üstlenmelerini sağlamaktadırlar.

Yorum yap